Меню Услуги

Финансовый менеджмент

Важным уcлoвием упpaвлeния финaнcaми на пpeдпpиятии — это aнaлиз eгo финaнcoвoгo cocтoяния. Оно xapaктepизуeтcя пoкaзaтeлями, которые oтpaжaют пpoцecc создания и иcпoльзoвaния eгo финaнcoвыx cpeдcтв. Финaнcoвoe cocтoяниe пpeдпpиятия в pынoчнoй экoнoмикe oтpaжaeт кoнeчныe peзультaты eгo дeятeльнocти. Имeннo в конечных peзультaтах заинтepecованы coбcтвeнникoв пpeдпpиятия, нaлoгoвыe opгaны, дeлoвые пapтнepы. Поэтому важно проводить aнaлиз финaнcoвoгo cocтoяния предприятия.
Инфopмaциoннoй бaзoй для данной операции являeтcя, глaвным oбpaзoм, буxгaлтepcкaя oтчeтнocть. В пepвую oчepeдь — этo бaлaнc (ф. №1), «Oтчeт. o пpибыляx и убыткax» (ф. №2), «Oтчeт o движeнии дeнeжныx cpeдcтв» (ф. №4), пpилoжeниe к бaлaнcу (ф. №5).
Цeль финaнcoвoгo .aнaлизa — cвoeвpeмeннoe выявлeниe пpизнaкoв бaнкpoтcтвa пpe Показать все дпpиятия, кoтopoe в cвoю oчepeдь cвязaнo c нeплaтeжecпocoбнocтью opгaнизaции.
Бaнкpoтcтвo пpeдпpиятий это нoвoe явлeниe в coвpeмeннoй экoнoмике России, при быстро paзвивaющихся pынoчных oтнoшeниях.
Cтoит тaкжe oтмeтить, чтo xoтя бaнкpoтcтвo coпpяжeнo: …………….. Скрыть
Грошовий потік — це кошти, під якими розуміються депозитні (або по-точні) рахунки й готівка, одержувані підприємством від всіх видів діяльності, що витрачаються на забезпечення подальшої діяльності. Крім того, у розра-хунок коштів можуть прийматися короткострокові високоліквідні цін¬ні папе-ри, такі як державні казначейські векселі, банківські депозитні сертифікати, внески в інвестиційні фонди відкритого типу й привілейовані акції із плава-ючою процентною ставкою. При цьому запаси фінансових коштів і ліквідних цінних паперів можуть значно варіювати як по галузях, так і по компанії однієї галузі.
Головним фактором формування грошового потоку є оплата покупця-ми вартості проданої підприємством продукції. Вихідні показники для розра-хунку грошових надходжень — це виторг і прибуток від продаж Показать все ів. Виторг і прибуток від продажів мають велике значення для оцінки фінансового стану підприємства. Однак вона була б неповна, якби була відсутня інформація про потік коштів, що виникає в результаті продажів.
Таким чином, саме наявність або відсутність грошей визначає можли-вості й напрямки розвитку підприємства, перевищення грошових надходжень над платежами забезпечує можливість вкладення грошей з метою одержання додаткового прибутку. Однак при цьому треба мати на увазі, що підприємст-ву необхідна постійна наявність певної суми коштів як найбільш ліквідних активів, що підтримують його платоспроможність Скрыть
Тема выпускной квалификационной работа «Улучшение финансово-хозяйственной деятельности предприятия» является актуальной на современном этапе развития рыночных отношений в России и представляет интерес как для экономистов — теоретиков, так как изучены аспекты проведения анализа финансовых результатов, так и для менеджеров предприятий, поскольку рассмотрены и обоснованы возможные пути улучшения показателей деятельности фирмы в условиях экономического кризиса.
Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в современных условиях рыночной экономики в ходе своей финансово — хозяйственной деятельности предприятия производят расчеты с покупателями за проданные им товары, оказанные работы или услуги, с поставщиками за покупку сырья, материалов, отвечают по обяза Показать все тельствам перед налоговыми органами, бюджетом, другими организациями и лицами по различным платежам и хозяйственным операциям. В связи с этим необходимо грамотное использование финансовых ресурсов.
И тд. в ВК Скрыть